ansöka om bygglov uppsala kommun

byggnaden genom att byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä byta material på taket, till exempel från. Du behöver vanligtvis söka bygglov för att: bygga en ny byggnad, nybyggnad kräver i allmänhet bygglov. Du kan inte få bygglov om du saknar en godkänd vatten- och avloppsanläggning. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Foton i jpg-format går bra. Ibland behöver du bygglov även utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser. I ett område med detaljplan behöver du bygglov för större ljusanordningar, och för att sätta upp eller ändra en skylt. Fasadritning (ritning på fasaderna i skala). Tjänsten underlättar för dig att få med alla handlingar från början. Utökad bygglovsplikt innebär att det behövs bygglov för åtgärder som inte kräver det i vanliga fall.ansöka om bygglov uppsala kommun

F bygglovsr dgivning n r bygglovsbilen bes ker olika orter i kommunen. Taxor och avgifter f r bygglov. Plan- och byggnadsn mndens taxa inneh ller avgifter f r bygglov, marklov, rivningslov, villkorsbesked, f rhandsbesked, anm lan samt strandskyddsdispens tillsammans med bygglovsans kan. L s om handlingar och krav p ritningar. Handl ggningstiden f r ditt rende b rjar f rst n r vi f tt in en fullst ndig ans kan.

Byggnadsnämnden har en serviceskyldighet, vilket innebär att de till exempel ger dig upplysningar om vad som kräver bygglov eller anmälan och hur du gör en ansökan. Om bygglov krävs är det kommunen som avgör vilka ansökningshandlingar du behöver komma in med för att de ska kunna genomföra prövningen. Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan. Om din fastighet saknar anslutning till kommunalt vatten och avlopp kontrollerar vi i samband med din ansökan att fastigheten har en tillfredsställande enskild VA-anläggning. Vid tillbyggnad ska tillbyggd del ritas in på situationsplanen. Sätta upp eller ändra skyltar och strålkastare.

Uppsala stadsbuss karta
Birka cruises buss, uppsala
Begagnade bildelar uppsala
Buss enköping uppsala pris