upp styrelsens resultat.ac.2018

frågor rörande SAS övergripande ersättningsprinciper för ledande befattningshavare. Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Huvudsaklig uppgift för utskottet är att övervaka bolagets finansiella rapportering, ta del av och bedöma rapporter från de externa revisorerna, bedöma om rutinerna för internkontroll, intern- rapportering och internrevision är anpassade till SAS behov samt tillsammans med koncernledningen, diskutera de frågor som dyker upp. Revisionsutskott, styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Utöver årsstämman kan även extra bolagsstämma hållas. Det finns inga andra aktierelaterade incitamentsprogram eller optionsprogram inom SAS. Ersättningsutskottet huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Bolaget förväntar sig inte att avvika från koden.

Boule är ett svenskt publikt aktiebolag. Mer information finns i Bolagsstyrningsrapporten till höger. Revisionsutskottet, revisionsutskottet består av tre ledamöter som styrelsen väljer inom sig. For further details on how and why barnteater malmö stadsteater we use cookies and how to change your cookie settings, please refer to our. VD ansvarar också för finansiell rapportering och sammanställning av information inför styrelsemöten. 11 möten hölls i Stockholm/Sundbyberg och ett möte hölls i region Stockholms lokaler. Monica Caneman (ordförandE Lars-Johan Jarnheimer och Oscar Stege Unger är ledamöter i revisionsutskottet. Styrelsen fastställer VD:s lönevillkor och andra anställningsvillkor.

Bolagsstämman, bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt avseende till exempel disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. I övrigt tillämpar SAS den så kallade farfarsprincipen vid fastställande av löner och andra förmåner. Styrelsen i sin helhet fullgör de uppgifter som ankommer på ersättningsutskottet.