jönköping studenkar

Internrevisor skall omedelbart tillställa den, mot vilken anmärkning framställs, utdrag ur revisionsberättelsen om detta, varefter vederbörande skall inkomma till nästkommande stämma med förklaring. Senast sista höststämman: a) välja in en ny sektionsstyrelse för det kommande verksamhetsåret b) besluta om budget för kommande verksamhetsår 3:4 Sammanträde Sektionsstämman sammanträder vid behov, dock minst en (1) gång per termin. 1:7 Stadgeändring För ändring i dessa stadgar krävs bifall av sektionens högsta beslutande instans. Konstitutionella stadgar 1:1 Definition Statsvetar-, Nationalekonom och Systemvetarsektionen är ett organ under Luleå Studentkår och verkar primärt för studenter under utbildningsområdet statsvetenskap och systemvetenskap. 4:2 Sammansättning Sektionsstyrelsen består av sektionsordförande, jens lundin handled vice sektionsordförande, utbildningsbevakare, sexmästare, arbetsmarknadsansvarig och informationsansvarig.

Eng, Theoretical Physics, mälardalen University. 2:2 Organ Detta är SNS-sektionens olika organ: a) sektionsstämma b) sektionsstyrelse c) valberedning d) Essex - SNS-sektionens Sexmästeri 2:3 Offentlighet Handlingar skall göras tillgängliga för medlemmar i SNS-sektionen. 1:9 Upplösning Beslut om upplösning fattas av två på varandra följande stämmor med minst 2 veckors mellanrum. 8:2 Åligganden Funktionär i SNS-sektionen skall: a) Vara medlem i SNS-sektionen b) Företräda SNS-sektionen i enlighet med Luleå Studentkårs stadga.2 18. 3:6 Mötesdeltagarnas rättigheter Närvaro, yttrande, förslagsrätt samt rösträtt vid sektionsstämman tillkommer alla sektionens medlemmar vilka medverkar på stämman.

Väcks överklagan mot sektionsstyrelsen tolkning kan det drivas till Luleå Studentkårs kårstyrelse för avgörande. Medlemskap kan även erhållas via aktivt inträde av student från annan sektion då denne väljer detta samt det godkänns av sektionsstyrelsen. Stämmans protokoll skall offentliggöras samt göras tillgängliga för alla medlemmar i SNS-sektionen senast en (1) vecka efter protokollsjustering. Mälardalen University, väggaskolan, experience, swedbank, may 2011 - Present, malardalen University. Ekonomi 7:1 Räkenskapsår Räkenskapsåret omfattar samma tid som verksamhetsåret. Utträde sker automatiskt om medlemsavgiften inte erläggs eller om en medlem aktivt väljer att lämna sektionen. Education, chalmers University of Technology, lic. Personval samt omröstning om misstroendeförklaring sker slutet, om inte stämman med kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av de på stämman deltagande, beslutar annat. 6 6 1:8 Tolkningsföreträd e Vid tvist om del av denna stadga eller del av andra underliggande dokument hänskjuts frågan till sektionsstyrelsen. Only a few hours from Jönköping there are both fjords and glaciers to explore.