fredentorps kyrkogård lund

Om ni finner något som ni anser vara felaktigt eller har ändrats så kan ni skicka ett e-post till. 2012 har begravningsplatsen vuxit till sig och inget visar att detta för knappt 30 år sedan var en stor byggarbetsplats. Över 100 000 kubikmeter massor flyttades och området dränerades samt försågs med en automatisk bevattnings-anläggning.

Genom en arkitekttävling antogs det vinnande förslaget med mottot integritet ritat av dansken Knud Joos. Terrängens förutsättningar med vatten i det centrala partiet har utvecklats genom att dammar anlagts omgivna av gräsklädda slänter. Vissa delar eller gravkvarter kan efter särskild överenskommelse upplåtas för andra trosbekännare än kristna. Gravområden är planterade med skogsekar som så småningom skall bilda ett glest valv över gravarna.

Ann-kristin lundmark
Gustave lund hotelli

Sidan är under uppbyggnad. Men en mindre del togs i bruk redan under vintern 1983 som begravningsplats för 2 100 personer avlidna under medeltiden vilka tidigare varit begravda i medeltidskyrkan Sankt Stefan och mark som grävdes ur i kvarteret Repslagaren. Våra begravningsplatser är öppna för alla, oberoende av trostillhörighet. Om behov av lokal för begravningsakter uppkommer i framtiden finns plats för gravkapell med bisättningsutrymmen reserverade vid dammarna. I Lund finns tolv kyrkogårdar och begravningsplatser med sammanlagt cirka 16 000 gravplatser. Medeltidsgrav som flyttats, vid projekteringen och genomförandet medverkade många framstående företag och experter samt institutioner och myndigheter.

En mindre del invigdes redan vintern 1983 som ett sista vilorum för ca 2 100 under medeltiden avlidna lundabor, vilka tidigare varit begravda i S:t Stefan kyrka och på kyrkogård som påträffades i nuvarande kvarteret Repslagaren.
Fredentorps begravningsplats är en begravningsplats i Lund belägen mellan Kävlingevägen och Södra stambanan cirka 4 kilometer norr om Lunds centrum.
Den ganska nya begravningsplatsen omfattar i sin första etapp 12 hektar mark, men totalt finns 36 ha mark reserverad i stadsplan, inklusive plats för tillkommande byggnader.