fjärrvärmeverket borås

viktiga källor för utsläppsminskningar och de intervjuade kommunernas erfarenhet av klimatarbete. En annan viktig aspekt för att omvandla klimatmålen till handling är kravställning och uppföljning av upphandlingen. Koldioxid. Klimatpåverkan från olika växthusgaser1. Tjänstemannen tycker att det i kommunen finns en stark politisk drivkraft för att jobba med klimatfrågor. Samtidigt kan man passa på att åtgärda eventuella brister i fastighetens värme- och varmvattensystem.

Utsläpp per sektor år 19 Botkyrka Sektor Procentuell förändring Energiförsörjning,48 82,2 Industriprocesser 45, Transporter, Jordbruk 6 982, Avfall och avlopp 9 948, Övrigt,69 9,6 Totalt, Representanter för Botkyrka menar att de enkla klimatåtgärderna. Klimatfrågan måste också integreras bättre i samhällsplaneringen, kommunen måste alltså planera koldioxidsmart vid nybyggnationer anser tjänstemannen. Befolkningsstatistik. Exempelvis skall det alltid nnas en golvbrunn i rummet. Med elektronisk reglering ges helt nya möjligheter att mäta och justera temperaturen. Industriprocesser, 2 Figur. Statistiken som rapporten grundar sig på är inte idealisk. Samtidigt har utsläppsintensiteten förbättrats med ungefär 77 procent. Arbetet med klimatanpassning är påbörjat men eftersom kommunen inte anser sig ligga i någon riskzon är detta arbete fortfarande i sin linda. Det kan med andra ord förekomma lokala avvikelser.