masterprogram farmaci uppsala

under ett år eller på halvtid under två. Programmet omfattar två terminers heltidsstudier och inkluderar teori, 27 högskolepoäng (hp praktik, 18 hp, och projektarbete,. Om undervisningen, undervisningen bygger på en studentaktiverande pedagogik och utgörs av en kombination av föreläsningar, seminarier och uppgifter som utförs både enskilt och i grupp. Du får lära dig att välja läkemedel och doseringsstrategi enligt evidensbaserad medicin och motivera och argumentera för ett läkemedelsval med hänsyn till patientens förutsättningar. Särskilt fokus läggs på de stora folksjukdomarna som hjärt- och kärlsjukdomar, metabolt syndrom, cancer och smärta. Därefter praktiseras kunskaperna i kliniken under handledning. Under kurserna kan även nätbaserade möten förekomma. Kurser inom programmet, termin 1, folkhälsovetenskap 15 hp (studietakt 100 beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa 7,5 hp (studietakt 50 ).

Peugeot uppsala bilgalleri, William morris tejpen uppsala, 801 buss uppsala Arlanda, Frivården uppsala kontakt,

Andra året omfattar diagnostik och analysmetoder inom bioimaging (biomedicinsk avbildning allt från detektion av enstaka basmutationer till helkroppsavbildning. Mellan samlingarna görs handledd praktik (så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU) på vårdavdelning, ibland i kombination med primärvård, på den tilldelade praktikorten. Kursen tar upp farmakokinetiska egenskaper hos läkemedel för att kunna ge råd om olika doseringsregimer och monitorering av läkemedelsterapin för den enskilde patienten. Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik, 7,5. Teori varvas med verksamhetsförlagd utbildning på vårdavdelning under handledning av en erfaren klinisk farmaceut. Folkhälsovetenskap : Kursen ger en överblick av vilka faktorer som påverkar hälsan i befolkningen samt om olika aktörers betydelser för folkhälsan. Samhällsinterventioner (organisations- och samhällsnivå) : Kursen berör samhällsbaserade interventioner för att främja hälsa. Uppkomst, prevention och behandling, samt mekanismer för hur beteende påverkar hälsa och ohälsa tas upp. Verktyg i hur du kan stärka din roll som ledare i en hälsofrämjande organisation erbjuds. Du fördjupar dig i molekylär medicin med inriktning på forskningsorienterade frågeställningar. Programmet har tre obligatoriska samlingar inplanerade under utbildningsåret samt redovisningar av fördjupningsprojekt i slutet av programmet.

Gynekologiska akutmottagningen uppsala, Blomstergrossisten uppsala öppettider,